Algemene voorwaarden

Definities

 • Opdrachtnemer: Fit With Us, gevestigd te Oisterwijk onder Kvk nr. 72210478
 • Opdrachtgever: met wie Fit With Us een overeenkomst is aangegaan
 • Partijen: de onder 1.1 en 1.2 genoemden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening, offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Fit With Us.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 • De algemene voorwaarden worden schriftelijk of digitaal ter hand gesteld.
 • Bij digitale terhandstelling dient opdrachtnemer digitaal te accorderen.

Tarieven/prijzen

 • Alle prijzen die Fit With Us hanteert, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen op die Fit With Us hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Fit With Us in voorkomende gevallen wijzigen.
 • De prijs met betrekking tot dienstverlening wordt door Fit With Us vastgesteld.
 • Met betrekking tot abonnementen wordt het abonnementsgeld door opdrachtnemer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst vastgesteld.
 • Prijswijzigingen worden, 4 weken daaraan voorafgaand, schriftelijk bekend gemaakt.
 • Verzendkosten van producten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 • Indien partijen voor de dienstverlening een totaalbedrag zijn overeengekomen, kan daar niet van worden afgeweken. Verrekening is niet toegestaan.
 • Indien groepslessen korter dan 3 uur voorafgaand aan de les door de opdrachtgever worden geannuleerd, zal de overeengekomen prijs door Fit With Us aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Bij overige diensten zal Fit With Us, bij annuleringen binnen 24 uur, de overgekomen prijs van deze dienst bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Levering

 • Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van het door hem bestelde product tijdig en feitelijk kan plaatsvinden.
 • De door Fit With Us opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De door Fit With Us opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De opdrachtgever, indien een consument, kan zich beroepen op het recht om de overeenkomst te ontbinden indien Fit With Us niet levert conform de overeengekomen termijn.

Betalingen en betalingstermijn

 • Fit With Us mag bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever een aanbetaling verlangen. Deze bedraagt maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.
 • De opdrachtgever dient betalingen bij levering van producten en diensten direct contant of per bank te voldoen.
 • Indien een betalingstermijn wordt overeengekomen, wordt de afloop van de termijn als fatale termijn beschouwd. Indien de opdrachtgever zich niet aan de fatale betalingstermijn houdt, dan verkeert hij van rechtswege in gebreke/verzuim. In dat geval wordt verondersteld dat een aanmaning en ingebrekestelling niet noodzakelijk is.
 • Fit With Us behoudt zich het recht voor om levering van producten of diensten afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 • Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Fit With Us gerechtigd een rente van 1% per maand van de hoofdsom in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Voor consumenten wordt bij niet tijdig betalen de Wet Incassokosten van 1 juli 2012 gehanteerd.
 • Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Fit With Us.
 • Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan Fit With Us zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Recht van reclame

 • Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is Fit With Us gerechtigd het recht van reclame schriftelijk in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de opdrachtgever geleverde producten.
 • Zodra de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de opdrachtgever de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Fit With Us, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de opdrachtgever tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

Eigendomsvoorbehoud

 • Fit With Us blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Fit With Us op grond van wat voor met Fit With Us gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 • Tot die tijd kan Fit With Us zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 • Voordat de eigendom is overgegaan op de opdrachtgever, mag de opdrachtgever de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 • Indien Fit With Us een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Fit With Us het recht om kosten, schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Uitvoering van de overeenkomst

 • Fit With Us voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eigen van goed vakmanschap uit.
 • Fit With Us heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en opdrachtnemer dat de overeenkomst conform afspraak kan worden uitgevoerd.

Duur van de overeenkomst

 • De duur van de overeenkomst wordt aangegaan conform afspraak.
 • Abonnementen voor groepslessen kunnen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 • Opdrachtgever behoudt zich het recht om 35 euro inschrijfgeld in rekening te brengen bij nieuwe aanmelding. Hiervan wordt opdrachtgever vooraf op de hoogte gesteld.

Reclame

 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de opdrachtgever Fit With Us daarvan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 • De opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Fit With Us in staat is hierop adequaat te reageren.

Aansprakelijkheid

 • Fit Wit Us is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal (veroorzaakt door derden).
 • Indien Fit With Us aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het bedrag dat gedekt is door de verzekering tegen schade van Fit With Us.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld overgang van rechten in voorkomende gevallen voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst in overeenstemming aan.

Persoonsgegevens

 • Fit With Us is verplicht vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Deze worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt: opvragen informatie, inschrijven voor trainingen of voor het kopen van producten. Daarnaast is het mogelijk dat Fit With Us uw gegevens gebruikt om u te informeren via een email over (uw) gebruik van de diensten of producten van Fit With Us.
 • Alle inhoudelijk betrokkenen bij Fit With Us hebben een geheimhoudingsplicht. Informatie die door opdrachtgever wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Fit With Us. De privacy van de opdrachtgever is de zorg van Fit With Us en als zodanig wordt geconformeerd aan de AVG.
 • Persoonsgegevens die noodzakelijke zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden enkel geregistreerd indien het wordt goedgekeurd door de opdrachtgever.
 • Fit With Us verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
 • Fit With Us gebruikt geen cookies.
 • Voor de bewaring van persoonsgegevens wordt vastgehouden aan de wettelijke termijn. Indien deze termijn is verstreken, worden de gegevens verwijderd.
 • Indien de opdrachtgever inzage wenst in zijn of haar gegevens, kan hiervoor een verzoek worden ingediend.

Verplichtingen van de opdrachtnemer

 • De opdrachtnemer dient zich in relatie tot de uitvoering van de opdracht te allen tijde te houden aan de instructies en het (huishoudelijk) reglement van Fit With Us.
 • De opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid om medische beperkingen te melden bij Fit With Us.
 • Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om te roken in de door Fit With Us beschikbaar gestelde ruimtes.
 • Wijzigingen van persoonsgegevens dient de consument mede te delen aan Fit With Us.

Bevoegde rechter

 • De rechter in het arrondissement waar Fit With Us gevestigd is, is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van juridische geschillen tussen partijen, tenzij wettelijk anders is bepaald.